Školní vzdělávací program

Charakter vzdělávacího programu:

Vlídné a podmětné prostředí ve spolupráci s rodinou jsou základem pro zdravé a radostné dětství.

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) se jmenuje ŠKOLKA PLNÁ POHODY. Na zpracování se podílel celý pracovní kolektiv, výchovně vzdělávací část zpracovaly pedagogické pracovnice. Při zpracování ŠVP jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání z roku 2004.

 

Hlavní čtyři pilíře ŠVP jsou:

Dlouhodobé cíle programu:

Cílem naší práce je celkový osobnostně orientovaný rozvoj dětské bytosti. Chceme, abychom rozvíjeli základy pro důležité lidské vlastnosti, které pomohou dětem obstát v dospělosti. Činnostmi v MŠ chceme docílit, aby se děti naučily samostatnosti, zdravému sebevědomí, toleranci, dodržovat a ctít morálku, komunikovat, získávat informace a pak je používat, umět přijímat změnu, nést zodpovědnost, mít vztah k výsledkům lidské práce, k přírodě a zdravému životnímu stylu, umět pracovat v kolektivu, vnímat, pzorovat a být aktivní.

Formy a metody vzdělávání:

V procesu vdělávání se především snažíme respektovat vývojová specifika každého dítěte. Při vzdělávání se zaměřujeme k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, chceme, aby každému dítěti byly nabízeny odpovídající vzdělávací činnosti. Hlavním úkolem učitelek je volit formy vzdělávání tak, aby byly vyvážené aktivity spontánní a řízené.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech situacích a činnostech v průběhu celého dne.

 

Hlavní formy vzdělávání:

  • interakce s okolím
  • vlastní prožitá zkušenost
  • samostatné činnosti/hry v koutcích, individuální výběr dobře přístupných rozmanitých hraček
  • cvičení
  • pobyty venku

Snažíme se, aby všechny děti měly možnost prožívat při vzdělávání uspokojení z úspěchu a překonávání překážek a nabyly přesvědčení, že jsou schopní jedinci, svým okolím uznávaní a přijímáni.

Mateřská škola má zpracované tematické celky, které řadí učitelky ve svých třídních plánech do integrovaných bloků podle ročních období - PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO - dle uvážení a situace ve třídě.


Kontakt

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Havlíčkova 1000
Mladá Boleslav
29301


ředitelna 326 322 402
pavilon A, B 326 329 658
pavilon Putna 326 211 201
326 211 202
326 211 203
326 211 204
školní jídelna 326 324 783