Organizace dne

Provozní doba: 6:30 - 16:30

Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí. Je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, je přizpůsoben heterogenní skupině dětí. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinek.

6:30 - 8:30 - příchody dětí, volné hry

Ranní scházení využívají pí. učitelky k IP, výtvarným činnostem, pracovním činnostem. Děti samy volí svoji aktivitu nebo si mohou vybrat z čehokoli co vybavení třídy nabízí.

8:30 - 9:00 - komunikativní kruh, ranní cvičení

Cílem komunikativního kruhu je budování vztahů, vytváření soudržnosti. Děti sdělují své prožitky a  rozvíjí slovní zásobu, dovednost naslouchat, projevit své názory a city před ostatními.

9:00 - 9:15 - hygiena, svačina

9:00 - 9:30 - činnosti na dané téma

Úkoly na dané téma začínají plnit všechny děti ve třídě, malé děti si postupně odcházejí hrát, "školáci" pracují dále, řeší úkoly náročnějšího rázua a upevňují si návyky potřebné pro nástup do ZŠ.

9:30 - 11:30 - šatna, pobyt venku

Při oblékání klademe velký důraz na co největší samostatnost dětí, velké děti pomáhají malým kamarádům, pí. učitelky přihlíží a v případě potřeby vždy pomůže.

11:30 - 12:00 - hygiena, oběd

Mimo nalévání polévky se děti obsluhují zcela samy. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti se do jídla nenutí.

12:00 - 14:00 - odpolední odpočinek

Klidný průběh, poslech pohádky, písní, básní. Děti, které neusnou, vstávají dřív a učitelky jim nabízí klidné hry, které neruší odpočívající děti

14:00 - 16:30 - odpolední činnosti, svačina, rozcházení dětí

Po svačině si děti vybírají činnosti dle vlastního volby, nebo mají-li chuť, dodělávají pracovní listy nebo jiné nedokončené činnosti.

 

Pohybové aktivity

každodenní ranní cvičení, při pobytu na zahradě nebo na vycházce.

Pobyt venku

na školní zahradě, o kterou se stará školnice, v přilehlé chráněné krajinné oblasti Radouč

K pohybovým aktivitám využíváme průlezky, kola, koloběžky, tříkolky,...

Ochrana bezpečnosti a zdraví dětí

Učitelky seznamují děti vždy na začátku školního roku a dále průběžně během celého roku s bezpečnostními zásadami v prostorách budovy a na zahradě MŠ. Děti jsou vedeny k vzájemné ohleduplnosti a pomoci. Vedoucí učitelka zajišťuje organizaci společných aktivit tak, aby byly dodrženy hygienické a bezpečnostní zásady.

Stravování

děti si připravují tác a příbor samy

chodí si samy pro druhé jídlo do kuchyně

Pitný režim

Děti mají k dispozici od 6:30 v k tomu určených nádobách čaj nebo jiné nemléčné pití, které se v průběhu dne doplňuje.

Při dopoledním i odpoledním pobytu venku je na zahradě připraveno další pití – obvykle čaj, ovocné džusy, šťávy.


 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Havlíčkova 1000
Mladá Boleslav
29301


ředitelna 326 322 402
pavilon 326 329 658
školní jídelna 326 324 783